Walne zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODECOM S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku Modecom Spółka Akcyjna.

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODECOM S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku (dalej: ZWZ) wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że podczas ZWZ nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do żadnej z uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Protokół-ZWZ-MODECOM-uchwaly.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Słonecznej 116a, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno w dniu 28 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ZWZ, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Formularz-MODECOM-S.A.-doZWZ-28.06.2018-r.pdf MODECOM-projekt-uchwał.pdf Ogłoszenie-o-zwolaniu28062018.pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ( "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 4, 10 i 11 planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7) - 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". ZWZ-MODECOM-30.06.2017.pdf
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116a Piaseczno w dniu 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Ogłoszenie-o-zwolaniu30062017-.pdf MODECOM-projekt-uchwał-.pdf
Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Spółka”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Józefa Giersza.
Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Waldemar Giersz wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2016 r.

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ( "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 7 grudnia 2016 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7) - 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". MODECOM-NWZ-_uchwaly.pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 24 czerwca 2014 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". tresc-podjtych-uchwal-na-zwz-spolki-modecom-s.a.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 sierpnia 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 21 sierpnia 2014 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_NWZ_MODECOM_21_08_2014.pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_w_dniu_24_czerwca_2015_roku.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 października 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 15 października 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_MODECOM_NWZ_15_10_2015-1.pdf