Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych

Administrator

Administratorem danych osobowych jest MODECOM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 145, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000643267, NIP 1231326759 (dalej MODECOM/Administrator). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem za pomocą:

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Twoje dane osobowe w zakresie określonym w Kodeksie pracy (art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)) na stanowisko określone w ogłoszeniu.   Jeżeli w dokumentach znajdują się informacje, które nie są wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (np. dane kontaktowe, Twoje zdjęcie lub zainteresowania), będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przekazania informacji o jej wyniku, na podstawie osobnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane należące do szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1 RODO), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. MODECOM może przetwarzać Twoje dane również w kolejnych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy

Twoje dane mogą zostać przekazane do podmiotu, który świadczy dla MODECOM usługę przechowywania dokumentów w formie elektronicznej.

Okres przechowywania

Twoje dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że została wyrażona zgoda na uczestnictwo w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez MODECOM. W takim przypadku dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 12 miesięcy.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W dowolnym momencie możesz skorzystać z przysługujących Ci praw:

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych określonych w art. 22 Kodeksu pracy oraz danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.