Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako Polityka) dotyczy osób fizycznych odwiedzających stronę modecom.com, kontaktujących się z działem wsparcia za pomocą formularza dostępnego na stronie wsparcie.modecom.pl (oraz support.modecom.pl i support-fr.modecom.pl) jak również mailowo lub telefoniczne, biorących udział w konkursach oraz tych, których dane przetwarzamy na mocy umów, zobowiązań lub otrzymanych zgód na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i którzy ukończyli 16. rok życia (dalej Użytkownicy).
 2. Przed skorzystaniem z dowolnej z usług opisanych w zdaniu poprzednim (dalej Usługi), każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Polityki.
 3. Administratorem danych osobowych jest MODECOM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno, o numerze NIP 123-13-26-759, o numerze REGON: 365706668, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643267(dalej MODECOM/Administrator).
 4. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Z Usług świadczonych przez MODECOM mogą skorzystać jedynie osoby, które ukończyły 16 lat.
 5. W sprawach związanych z Polityką oraz ochroną danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pomocą:
  • poczty elektronicznej: dane.osobowe@modecom.eu
  • poczty tradycyjnej, na adres: MODECOM POLSKA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

CELE PRZETWARZANIA

 1. MODECOM przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zależności od rodzaju Usługi.
  • Przekazywanie informacji handlowych: Na podstawie odrębnej zgody Użytkownika MODECOM może przetwarzać dane osobowe w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie w sposób określony w korespondencji lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem.
  • Konkursy: Sporadycznie MODECOM może organizować konkursy, w czasie których przetwarzane mogą być dane osobowe dobrowolnie podane przez ich uczestników. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu, określonych w regulaminie konkursu (np. w celu wylosowania laureatów lub poinformowania o zwycięstwie), chyba, że uczestnik konkursu wyrazi osobną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, w tym w celach marketingowych.
  • Przetwarzanie wynikające z zawartej umowy lub zobowiązania: Jeśli pomiędzy MODECOM a Użytkownikiem lub podmiotem, w którym Użytkownik jest zatrudniony, została zawarta umowa lub istnieje zobowiązanie, na mocy których MODECOM przetwarza dane osoby, MODECOM przetwarza dane do czasu wywiązania się ze swoich obowiązków wobec drugiej strony, chyba że przetwarzanie danych, w tym ich przechowywanie, jest wymagane przepisami prawa przez okres dłuższy niż okres współpracy obu stron.

POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. MODECOM powierza przetwarzanie danych podmiotom trzecim zachowując zasady bezpieczeństwa, poufności i minimalizacji.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez wykwalifikowanych pracowników Administratora jedynie do realizacji celów biznesowych opisanych powyżej.
 3. Niektóre informacje mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, świadczących wobec Administratora usługi w zakresie obsługi zgłoszeń w sprawach wsparcia technicznego, utrzymania infrastruktury informatycznej i systemów informatycznych, hostingu, monitorowania ruchu na stronie internetowej, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zobowiązań wobec Użytkownika lub jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych lub zgłosił żądanie przekazania danych. Przekazanie danych odbywa się na mocy umów powierzenia przetwarzania danych, podpisanych z tymi podmiotami.
 4. Niektóre informacje mogą zostać przekazane podmiotom mającym siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Powierzenie danych odbywa się na podstawie aneksów o przetwarzaniu danych oraz klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zapewniających spełnienie wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) przez te podmioty.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez MODECOM, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Ponadto, MODECOM może przekazać dane do podmiotu wskazanego przez osobę, której dane dotyczą, na jej żądanie.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez MODECOM przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, ma prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie, którego już dokonano oraz bez wpływu na inne usługi i zobowiązania świadczone przez MODECOM.

STOSOWANIE PLIKÓW „COOKIES”

 1. Na stronach i w serwisach należących do MODECOM używane są pliki „cookies” oraz wykorzystywane są inne narzędzia, takie jak Local Storage i Session Storage, pozwalające na zidentyfikowanie powracającego użytkownika, wysłanie zapytania oraz przyspieszenie działania stron. Są one zapisywane na urządzeniu Użytkownika w czasie przeglądania stron należących do MODECOM.
 2. Informacje mogą być zapisywane zarówno przez Administratora (first-party cookies), jak również przez podmioty trzecie, świadczące usługi dla Administratora (third-party cookies).
 3. Pliki „cookies” oraz inne narzędzia wykorzystywane są w celu umożliwienia wysłania zapytania, utrzymania sesji oraz monitorowania odwiedzin stron internetowych.
 4. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików „cookies” w swojej przeglądarce. Wyłączenie ich obsługi może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów przetwarzania danych przez Administratora, a tym samym może uniemożliwić realizację usług lub zobowiązań wobec Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje niezbędne środki techniczne, aby dane Użytkowników były przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz poufność informacji.
 2. Wszelkie przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.