Relacje inwestorskie

Raport jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2012

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport skonsolidowany i jednostkowy za rok 2012

raport_roczny_skonsolidowany_i_jednostkowy_2012.pdf
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 roku

Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie MODECOM Spółka Akcyjna

MODECOM SA Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki MODECOM SA przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 roku.

raport_Q4_skonsolidowany_i_jednostkowy.pdf
Harmonogram przekazywania raportów okresowych 2013

Zarząd MODECOM SA ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe będą przekazywane do
publicznej wiadomości w 2013 roku...

Harmonogram_przekazywania_raportow_okresowych_2013.pdf
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego MODECOM S.A. sporządzonego za rok 2012

Zarząd Spółki MODECOM S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały numer 1 o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta..

Wybor_Bieglego_Rewidenta_do_zbadania_sprawozdania_finansowego_MODECOM_S.A._sporzadzonego_za_rok_2012.pdf