Relacje inwestorskie

Odwołanie Prokurenta Spółki

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej („Spółka") informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 roku Prezes Zarządu Spółki podjął uchwałę w sprawie odwołania prokurenta Spółki - Pani Elżbiety Jankowskiej-Sieczka.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."
Raport za II kwartał 2015 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" RAPORT_Q2_2015.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 października 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej („Spółka"), przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 15 października 2015 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wykazem planowanych zmian stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2015.pdf MODECOM_projekt_uchwal_.pdf Statut_MODECOM_2015_wykaz_planowanych_zmian.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 października 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 15 października 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_MODECOM_NWZ_15_10_2015.pdf
Uchwalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej „Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Uchwały nr 9, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ Spółki") w dniu 15 października 2015 roku podjęła Uchwałę nr 3 w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu w zakresie: §3, §6, §13, §15, §16, §20. Szczegółowa treść uchwał NWZ Spółki podjętych w dniu 15 października 2015 r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 23 w dniu 16 października 2015 r.
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zmiana Statutu Emitenta wejdzie w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Statut_Spolki.doc
Raport za III kwartał 2015 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT_Q3_2015.pdf
Raport za IV kwartał 2015 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT_Q4_2015.pdf
Raport za I kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT_Q1_2016.pdf
Raport roczny jednostkowy za 2015 rok

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok.

Raport_Roczny_MODECOM_2015.pdf
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116a Piaseczno w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejna wspólną pięcioletnią kadencję.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf MODECOM_projekt_uchwal.pdf Planowane_zmiany_w_tekscie_jednolitego_Statutu_Spolki_MODECOM_S.pdf pelnomocnictwo_do_reprezentowania.pdf