Relacje inwestorskie

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 24 czerwca 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_w_dniu_24_czerwca_2015_roku.pdf
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Modecom S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2014

Zarząd MODECOM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014. Na mocy ww. uchwały zysk netto w kwocie 1.979.099,27 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2014 postanowiono przeznaczyć:

a) w kwocie 389.493,72 zł na wypłatę dywidendy,
b) w kwocie 1.589.605,55 zł na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym, Spółka poniżej przekazuje informacje dotyczące uchwalonej dywidendy:

- wysokość dywidendy (kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy): 389.493,72 zł
- wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,33 zł,
- liczba akcji objętych dywidendą: 1 180 284 akcji,
- dzień dywidendy: 2 lipca 2015 roku,
- termin wypłaty dywidendy: 16 lipca 2015 roku.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Raport roczny jednostkowy za 2014 rok

Raport roczny jednostkowy za 2014 rok.
Załączniki znajdują się w zakładce "Raporty"2014.

Raport za I kwartał 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

RAPORT_Q1_2015.pdf
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej o linię wielocelową

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Spółka") informuje,iż w dniu2 kwietnia 2015 roku został podpisany przez Spółkę aneks do umowy kredytowej o linię wielocelową dla klientów korporacyjnych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie prowadzonej działalności Spółki

Kredyt_z_Credit_Agricole.pdf
Informacje dotyczące zmiany siedziby Spółki

W nawiązaniu do uchwalonej w dniu 2 marca 2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie (dalej „Emitent”) zmiany statutu Emitenta, polegającej na zmianie jego siedziby na Starą Iwiczną (raport bieżący nr 4/2015), Zarząd Emitenta informuje, że począwszy od dnia 16 marca 2015 r. wszelkie sprawy Emitenta będą prowadzone pod adresem: ul. Słoneczna 116a, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno . O zarejestrowaniu ww. zmiany statutu Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2015 roku.

Uchwaly_podjete_NWZ_02032015_MODECOM.pdf
Raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.

RAPORT_Q4_2014.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 marca 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Jaworzyńska 7 lok. 7, 00-634 Warszawa Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka Cywilna w dniu 2 marca 2015 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wykazem planowanych zmian stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Projekt_nowego_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki_wraz_z_wykazem_planowanych_zmian_-_02032015_r_.pdf MODECOM_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2015.pdf MODECOM_projekty_uchwal_na_NWZ_2015.pdf
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 r

harmonogram_przekazywania_raportow_w_2015.pdf
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Zarząd MODECOM S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

RAPORT_III_kwartal_2014.pdf