Relacje inwestorskie

Raport za III kwartał 2015 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT_Q3_2015.pdf
Uchwalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej „Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Uchwały nr 9, podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ Spółki") w dniu 15 października 2015 roku podjęła Uchwałę nr 3 w sprawie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu w zakresie: §3, §6, §13, §15, §16, §20. Szczegółowa treść uchwał NWZ Spółki podjętych w dniu 15 października 2015 r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 23 w dniu 16 października 2015 r.
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zmiana Statutu Emitenta wejdzie w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Statut_Spolki.doc
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 października 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 15 października 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_MODECOM_NWZ_15_10_2015.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 października 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej („Spółka"), przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 15 października 2015 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia oraz projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wykazem planowanych zmian stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1), 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2015.pdf MODECOM_projekt_uchwal_.pdf Statut_MODECOM_2015_wykaz_planowanych_zmian.pdf
Raport za II kwartał 2015 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" RAPORT_Q2_2015.pdf
Odwołanie Prokurenta Spółki

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej („Spółka") informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 roku Prezes Zarządu Spółki podjął uchwałę w sprawie odwołania prokurenta Spółki - Pani Elżbiety Jankowskiej-Sieczka.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."
Powołanie Prezesa Zarządu i zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka”) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym została podjęta uchwała nr 1 w sprawie powołania Pana Jakuba Łozowskiego do składu Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.
Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu MODECOM S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Zarząd Emitenta informuje również, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2015 r. zostały podjęte uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zgodnie, z którymi w skład Rady Nadzorczej zostały powołane następujące osoby:
- Waldemar Giersz, który na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 8 sierpnia 2015 r. został uchwałą nr 3 wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Łukasz Chodzyński
Emitent w załączeniu przekazuje informacje dotyczące powołanych osób do Rady Nadzorczej MODECOM S.A., o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
W związku z powyższym skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:

Zarząd:
Jakub Łozowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Waldemar Giersz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Książek – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Krystyna Łozowska- Klenk – Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Lesiakowska – Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Chodzyński - Członek Rady Nadzorczej

Powyższe zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych Spółki wynikają ze zmian organizacyjnych Spółki. Natomiast powierzenie przez Spółkę funkcji Prezesa Zarządu Panu Jakubowi Łozowskiemu, który dotychczas pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynika z odpowiedniej alokacji doświadczenia biznesowego i zawodowego, kompetencji i znajomości Spółki, a także zaangażowania w dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zyciorys_Pan_Jakub_Lozowski.pdf Waldemar_Giersz_Przewodniczacy_RN.pdf Lukasz_Chodzynski.pdf
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 sierpnia 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 8 sierpnia 2015 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". MODECOM_Podjete_uchwaly_NWZ_z_8_08_2015.pdf
Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2015 roku Pan Waldemar Giersz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz członkostwa w Zarządzie Spółki bez podania przyczyny.
Zarząd Spółki dziękuje za zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który Pan Waldemar Giersz wniósł w okresie sprawowania funkcji Prezesa Zarządu

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2015 roku wpłynęły do siedziby Spółki dwie rezygnacje złożone przez:
- Pana Jakuba Łozowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 8 sierpnia 2015 roku bez podania przyczyny.
- Panią Małgorzatę Giersz z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pani Małgorzata Giersz poinformowała, iż swoją rezygnację motywuje względami osobistymi.
Zarząd Spółki dziękuje Pani Małgorzacie Giersz i Panu Jakubowi Łozowskiemu za zaangażowanie i dotychczasowy wkład w działalność Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 sierpnia 2015 r. jest punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
MODECOM SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 2015 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Jaworzyńska 7 lok. 7, 00-634 Warszawa w dniu 8 sierpnia 2015 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

MODECOM_projekt_uchwal.pdf Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf