Relacje inwestorskie

Raport za III kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q3-2016.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Ogłoszenie-o-zwolaniu-NWZ-MODECOM.pdf Projekt-Uchwal-NWZ-MODECOM.pdf
Raport za I kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT_Q1_2016.pdf
Raport za II kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q2-2016.pdf
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną pięcioletnią kadencję następujące osoby:
• Pana Łukasza Chodzińskiego,
• Pana Waldemara Giersza,
• Panią Krystynę Łozowską-Klenk,
• Panią Agnieszkę Książek,
• Panią Agnieszkę Lesiakowską,
Wyżej wymienione osoby były członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji i ich życiorysy zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta.
Ponadto w skład Rady Nadzorczej nowej, wspólnej pięcioletniej kadencji został powołany uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Łozowski. Życiorys Pana Piotra Łozowskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Zyciorys_PiotrLozowski.pdf
Uchwalenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Zarząd Spółki MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej „Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki została podjęta Uchwała nr 23 w sprawie uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki stanowiącego tekst jednolity Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zmiana Statutu Emitenta wejdzie w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Statut_MODECOM_27062016.pdf
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2016 r.

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, za wyjątkiem odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Uchwaly_ZWZ_27062016.pdf
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2015

Zarząd MODECOM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015. Na mocy ww. uchwały zysk netto w kwocie 3.452.724,78 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2015 postanowiono przeznaczyć:
a) w kwocie 684.564,72 zł na wypłatę dywidendy,
b) w kwocie 2.768.160,06 zł na kapitał zapasowy Spółki.
W związku z powyższym, Spółka poniżej przekazuje informacje dotyczące uchwalonej dywidendy:
- wysokość dywidendy (kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy): 684.564,72 zł
- wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,58 zł,
- liczba akcji objętych dywidendą: 1 180 284 akcji,
- dzień dywidendy: 7 lipca 2016 roku,
- termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2016 roku.

Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Raport roczny jednostkowy za 2015 rok

Raport roczny jednostkowy za 2015 rok.

Raport_Roczny_MODECOM_2015.pdf
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2016 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116a Piaseczno w dniu 27 czerwca 2016 r. o godzinie 11:00.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejna wspólną pięcioletnią kadencję.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki
14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf MODECOM_projekt_uchwal.pdf Planowane_zmiany_w_tekscie_jednolitego_Statutu_Spolki_MODECOM_S.pdf pelnomocnictwo_do_reprezentowania.pdf
Raport za IV kwartał 2015 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT_Q4_2015.pdf
1 2 3 6