Relacje inwestorskie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2018 r.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODECOM Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Jaworzyńska 7 lok. 7, 00-634 Warszawa w dniu 20 marca 2018 r.
o godzinie 10.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Formularz_MODECOM_S.A._do_NWZ-20.03.2018_r_.docx Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_MODECOM.doc PROJEKT_UCHWAL_03_2018.docx Statut_MODECOM_032018.docx
Raport za II kwartał 2017 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q2-2017.pdf
Raport za I kwartał 2017 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q1-2017.pdf
Raport za IV kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q4-2016.pdf
Raport za III kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q3-2016.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Ogłoszenie-o-zwolaniu-NWZ-MODECOM.pdf Projekt-Uchwal-NWZ-MODECOM.pdf
Raport za II kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q2-2016.pdf
Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego MODECOM S.A. sporządzonego za rok 2012

Zarząd Spółki MODECOM S.A. informuje, że w dniu 27 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza na mocy Uchwały numer 1 o wyborze podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta..

Wybor_Bieglego_Rewidenta_do_zbadania_sprawozdania_finansowego_MODECOM_S.A._sporzadzonego_za_rok_2012.pdf
Harmonogram przekazywania raportów okresowych 2013

Zarząd MODECOM SA ("Spółka") informuje, iż raporty okresowe będą przekazywane do
publicznej wiadomości w 2013 roku...

Harmonogram_przekazywania_raportow_okresowych_2013.pdf
MODECOM SA Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Spółki MODECOM SA przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 roku.

raport_Q4_skonsolidowany_i_jednostkowy.pdf
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 roku

Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Ołtarzewie, przy ul. Ceramicznej 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie MODECOM Spółka Akcyjna

1 2 3 6