Relacje inwestorskie

Raport za III kwartał 2018 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q3-2018.pdf
Raport za II kwartał 2018 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT_Q2_2018.pdf
Raport jednostkowy roczny Spółki MODECOM S.A. za rok 2017

Zarząd MODECOM S.A.z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu Raport Jednostkowy Roczny za rok 2017 wraz z załącznikami:

1. Załącznik nr 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2017,
2. Załącznik nr 2 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MODECOM
3. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego.

RAPORT-roczny-2017.pdf Sprawozdanie-Zarządu-z-działalności-Spółki-2017.pdf Roczne-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-MODECOM-2017.pdf Sprawozdanie-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego_.pdf
Raport za I kwartał 2018 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q1-2018.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 marca 2018 r.

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MODECOM Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka Cywilna przy ulicy Jaworzyńska 7 lok. 7, 00-634 Warszawa w dniu 20 marca 2018 r.
o godzinie 10.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i wybór komisji skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Formularz_MODECOM_S.A._do_NWZ-20.03.2018_r_.docx Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_MODECOM.doc PROJEKT_UCHWAL_03_2018.docx Statut_MODECOM_032018.docx
Raport za II kwartał 2017 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q2-2017.pdf
Raport za I kwartał 2017 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q1-2017.pdf
Raport za IV kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q4-2016.pdf
Raport za III kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q3-2016.pdf
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 grudnia 2016 roku

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 7 grudnia 2016 r. o godzinie 11:00.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Ogłoszenie-o-zwolaniu-NWZ-MODECOM.pdf Projekt-Uchwal-NWZ-MODECOM.pdf
Raport za II kwartał 2016 roku MODECOM

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku RAPORT-Q2-2016.pdf
1 2 3 7